1 – Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

 

2 – Inschrijving

Om materialen uit te lenen is het nodig om zich lid te maken. Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Voor kinderen tot 18 jaar is de toestemming nodig van de ouders/voogd. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement.

 

3 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheken in het netwerk. De bibliotheekgebruiker dient de bibliotheek steeds op de hoogte te brengen van een wijziging in deze gegevens. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder toestemming niet meegedeeld aan derden. De bibliotheek is een openbare ruimte. Het is mogelijk dat er sfeer- of groepsfoto’s genomen worden die gebruikt worden in de communicatie van de bibliotheek/het gemeentebestuur. Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen dan kunt u contact opnemen met de bibliotheek of met de data protection officer van het gemeentebestuur op het e-mailadres dpo@gooik.be. De volledige privacyverklaring van het gemeentebestuur vind je hier. De volledige privacyverklaring in kader van het bibliotheeksysteem vind je hier.

 

4 – Lidmaatschap en tarieven

Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt éénmaal per 12 maanden betaald. Voor leerkrachten is het lidmaatschap gratis.

 

5 – Bibliotheekkaart

De bibliotheekkaart is strikt persoonlijk. Aangezien het uitlenen van materialen enkel mogelijk is met behulp van de bibliotheekkaart is het nodig om deze steeds mee te brengen bij een bezoek aan de bibliotheek. Het aanmaken van een nieuwe kaart na verlies of diefstal kost €3.

 

6 – Uitlenen en verlengen

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Verlengen kan in de bibliotheek, telefonisch of online. Dit kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is. Een leerkracht kan maximaal 30 materialen uitlenen.

 

7 – Attenderingen, herinneringen en laattijdig inleveren

De inleverdatum wordt meegedeeld bij de uitlening. Voor het verstrijken van deze datum wordt een attendering verstuurd, na het verstrijken worden er maximaal 4 herinneringen verstuurd. De attendering wordt enkel via e-mail verstuurd. De eerste 3 herinneringen worden via e-mail verstuurd of per brief indien we niet over een e-mailadres beschikken. De vierde en laatste herinnering wordt per aangetekende brief verstuurd. Voor het versturen van de herinneringen per brief moet een vergoeding betaald worden. De attenderingen en herinneringen zijn bedoeld als een extra geheugensteun. De bibliotheek kan echter niet garanderen dat deze correct ontvangen worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een laattijdige inlevering ten gevolge van het niet ontvangen hiervan. Indien de materialen niet ingeleverd worden na de vierde herinnering dan worden deze als verloren beschouwd. De bibliotheekgebruiker moet dan de kostprijs van de materialen betalen plus de vergoeding voor het overschrijden van de uitleentermijn. Het aanrekenen van deze vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. De vergoeding wordt per dag gerekend. Bibliotheekgebruikers tot 18 jaar zijn vrijgesteld van deze vergoeding voor materialen uit de jeugdcollectie, portkosten voor herinneringen worden echter wel aangerekend.

 

8 – Verantwoordelijkheid, verlies en beschadiging

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt de materialen na bij uitlening om eventuele beschadigingen te laten vaststellen en zo te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld. Voor kinderen tot 18 jaar blijven de ouders/voogd verantwoordelijk. Bij verlies of totale beschadiging moet de kostprijs van het materiaal betaald worden. Bij gedeeltelijke beschadiging moet de kostprijs van de herstelling betaald worden.

 

9 – Reservatie en IBL

De bibliotheekgebruiker kan een reservatie plaatsen op een materiaal. Hierdoor kan hij het als eerstvolgende uitlenen. Indien een materiaal niet aanwezig is in de bibliotheek van Gooik dan kan dit ook aangevraagd worden in een andere bibliotheek (InterBibliothecair Leenverkeer, IBL). Er kunnen maximaal 5 reservaties of IBL-aanvragen tegelijkertijd aangevraagd worden. Er wordt een e-mail verstuurd zodra het materiaal beschikbaar is. Het blijft dan 2 weken ter beschikking. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt. Voor bibliotheekgebruikers tot 18 jaar is deze service gratis voor materialen uit de jeugdcollectie.

 

10 – Leeszaal

De kranten en de meest recente exemplaren van tijdschriften worden niet uitgeleend. Het gebruik van de computers en de toegang tot het internet zijn gratis. Het gebruik van de print- en kopieermachine is betalend. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De verantwoordelijkheid in kader van de auteursrechten berust bij de gebruiker. Ongepast gebruik van de computers, de internettoegang of de kopieermachine is verboden. Het bibliotheekpersoneel kan op elk moment het gebruik controleren.

 

11 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek en, indien nodig, door het college van burgemeester en schepenen.

 

12 – Tarieven

tarieven.JPG

 

13 - Openingsuren

Dinsdag               18u00 – 20u00

Woensdag          14u00 – 18u00

Donderdag         16u00 – 20u00

Zaterdag               9u30 – 12u30